Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń

03-09-12
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOZY w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
WÓJT GMINY KOZY
43-340 KOZY, UL.KRAKOWSKA 4

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul.Szkolnej 8, obejmująca działkę pgr 2229/12 o pow.421 m2  oraz znajdujący się na niej budynek o pow. użytkowej 340 m2 , kubatura 2200 m3 , przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - usługi.
Cena wywoławcza - 92.100 zł
2. Nieruchomość gruntowa położona w Kozach przy zbiegu ul.Przeczniej i Lipowej, pgr 2224/261 o powierzchni 22 a 33 m2 , przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, sposób zagospodarowania - usługi medyczne.
Cena wywoławcza - 89.300 zł
3. Nieruchomość gruntowa położona w Kozach przy ul.Pod Grapą, obejmująca działki pgr 2847/4, pgr 2844, pgr 2842 oraz pgr 2841 o łącznej powierzchni 2 ha 09 a 78 m2 , przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo rodzinne, użytki rolne oraz użytki zielone (projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie - przemysł, usługi)
Cena wywoławcza - 437.300 zł

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr 62033 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej dla nieruchomości w terminie do 22 września 2003 r. na konto Urzędu Gminy Kozy Nr 70 1060 0076 0000 3200 0005 7645 Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. Oddział Kozy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwrócone zostanie w terminie 3 dni. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg - zakup nieruchomości gruntowej ozn. pgr ............... położonej w Kozach przy ul....................." należy składać do dnia
                               (numer działki)     (nazwa  ulicy)      
22 września 2003 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kozy ul.Krakowska 4 pok.Nr 19.
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę za nieruchomość będącą przedmiotem przetargu oraz sposób jej zapłaty,
5) sposób zagospodarowania nieruchomości.

Przetarg odbędzie się 26 września 2003 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Kozy ul.Krakowska 4 pk.Nr 23.
Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kozy pok.Nr 17.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Kupujący uiszcza całą należność za nieruchomość w dniu zawarcia umowy notarialnej


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2003-09-12 14:47:04
Data utworzenia 2003-09-12
Data udostępnienia 2003-09-12
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Monika Olma