Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2014.1628-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
- Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
- Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Termin załatwienie sprawy Do miesiąca
Opłaty 22zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
33zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
24zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
26zł - opłata skarbowa za inne zaświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.  
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Kozach, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
Uwagi Z ksiąg stau cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której aktdotyczy, jej wstępny, zastępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu sany cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem powterdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-20 12:52:01
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:13
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Małgorzata Bednarz