Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 206r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.), ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788-j.t.),ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 2017,poz 1427 ze zm.)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,
- cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
- do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
Termin załatwienia sprawy W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Opłaty 84 zł- opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.  
Tryb odwoławczy Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.
Uwagi Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo, wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie, o którym mowa w art.41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje narzeczonym zaświadczenie, które traci ważność po upływie 6 miesięcy od daty jego wydania. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego niezwłocznie sporządza się akt małżeństwa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-12 08:46:41
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:11
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora