Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zmiana nazwiska
Opis Podstawa Prawna: ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz 1414 z póź. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 267), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn., : Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego w Kozach
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
- do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy 1. Do 1 miesiąca,
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Opłaty 37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Kozach, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
W przypadku złożenia wniosku o zmianę nazwiska małoletniego dziecka przez jednego z rodziców lub o zmianę nazwiska rodzica z rozciągnięciem zmiany na małoletnie dziecko wymagana jest zgoda drugiego z rodziców wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.

Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
- nazwiska ośmieszającego lub bielicującego z godnością człowieka,
- na nazwisko używane,
- na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Nie dokonuje się zmiany nazwiska w przypadku ubiegania się o zmianę nazwisko historyczne,   wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego (lub jego zastępcy)
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP, wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma być przekazany.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-20 13:58:55
Data utworzenia 2015-05-12
Data udostępnienia 2015-05-12 13:01:59
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora