Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Centralny Rejestr Wyborców - Ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Opis Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy są ujmowani z urzędu w stałym obwodzie głosowania, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały (tj. wyborca ten nie musi składać żadnego wniosku aby być ujętym w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy).

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy, są ujmowani w stałym obwodzie głosowania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwej dla miejsca stałego przebywania (wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy).

Wyborcy, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego (tj. obywatele kraju Unii Europejskiej lub obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), stale zamieszkali na obszarze gminy są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborca można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym (skutkuje na każe kolejne wybory/referenda).

Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja  
Tel: (33) 8298653
Tel: (33) 8298677
Przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania Wójt Gminy jest obowiązany sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku. Dlatego do wniosku warto dołączyć dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem np. umowę najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane wnioskodawcy czy pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania. Dołączenie wspomnianych dokumentów przyśpieszy załatwienie sprawy, gdyż organ nie będzie musiał dokonywać dodatkowych czynności wyjaśniających (np. przeprowadzać oględzin lokalu czy przesłuchiwać świadków).
Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport);
- wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Wniosek składa się w formie papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy Decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku, lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności.
Osoba odpowiedzialna: Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Opłaty Brak opłat.
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Kozy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali w Gminie Kozy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali , przebywające na obszarze Gminy Kozy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-20 14:43:09
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-02 13:01:41
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Małgorzata Bednarz