Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Opis Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r, Nr 220 poz. 1306).
Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298653
fax: (33) 8298674
Osoby odpowiedzialne:
Iwona Wojtyłko Podinspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

Do wglądu cudzoziemiec przedstawia:

wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1650) - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o uzyskaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony  uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;

obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacja Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku brak zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej;

członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

decyzję o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów.
Termin i sposób załatwienia sprawy od ręki
Opłaty Brak
Uwagi Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. 267 ze zmianami), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Osoba meldująca się przedstawia na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego " potwierdzenie faktu pobytu pod wskazanym adresem, dokonane przez najemcę, właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki (użytkowanie wieczyste), należy przedłożyć zezwolenie lub zgłoszenie na użytkowanie budynku (lokalu) mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Zameldowania dokonuje się pisemnie w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:39:11
Data utworzenia 2013-03-15
Data udostępnienia 2013-03-21 13:06:50
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Kinga Greń