Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Zameldowanie na pobyt czasowy
Opis Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 Nr 220 poz. 1306)
Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298653
fax: (33) 8298674
Osoby odpowiedzialne:
Maria Probola Inspektor,
Iwona Wojtyłko Inspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
Do wglądu:
- dowód osobisty lub paszport,
- decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub - w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku (oryginały dokumentów),
- prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni  lub mają różne miejsca pobytu)
Termin i sposób załatwienia sprawy od ręki
Opłaty nie pobiera się opłaty
Uwagi Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Osoba meldująca się przedstawia na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu pobytu pod wskazanym adresem, dokonane przez najemcę, właściciela lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności działki (użytkowanie wieczyste), należy przedłożyć zezwolenie lub zgłoszenie na użytkowanie budynku (lokalu) mieszkalnego wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się pisemnie w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:39:12
Data utworzenia 2013-03-15
Data udostępnienia 2013-03-21 13:06:50
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Monika Olma