Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Złożenie oświadczeń majątkowych przez radnych gminy
Opis Art. 24 ust. 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzadzie gminnym.
Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), osoby w nich wymienione mają obowiązek składania każdego roku do dnia 30 kwietnia oświadczenia o stanie majątkowym – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stanowi, że radny (w tym Przewodniczacy Rady Gminy) składa swoje pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie (uwzględniając art. 24 ust 1a przedmiotowej ustawy) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat.

Miejsce Składanie do Przewodniczacego Rady Gminy Kozy za pośrednictwem Biura Rady Gminy pokój nr 10 Urzędu Gminy Kozy
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 666
Tel: (33) 829 86 66
 
Zawartość oświadczenia Art. 24h.(47)  1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
 1)   zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
 2)   dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
 3)   mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
 4)   zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
 1)   radny - przewodniczącemu rady gminy,
 2)   wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
Inne Oświadczenie na poczatek kadencji
Radny powinien dostarczyć 2 egzemplarze oświadczenia majątkowego sporządzonego na drukach określonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. (DZ. U. nr 34 z 2003 r.  poz. 282)

Oświadczenie składane co roku
Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

Oświadczenie na koniec kadencji
eUrząd Obecnie nie realizowane drogą elektroniczną poprzez eUrząd
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2013-05-10 13:21:14
Data utworzenia 2010-11-26
Data udostępnienia 2010-11-26 12:43:12
Osoba odpowiedzialna Bożena Sadlik
Udostępnił Małgorzata Bednarz