Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa KLAUZULA INFORMACYJNA
Opis Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
Miejsce Gmina Kozy
Informacja  
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA
Administratorami są:
1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kozach
DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA
Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kozach można się skontaktować w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: ug@kozy.pl, tel. 33 829 86 50
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH
Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kozach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować w Urzędzie Gminy Kozy. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Olmą w Urzędzie Gminy Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 4 adres e-mail: m.olma@kozy.pl, tel. 33 829 86 72,

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:
" sporządzenia aktu urodzenia dziecka
" sporządzenia aktu małżeństwa
" sporządzenia aktu zgonu
" przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
" przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
" przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
" przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
" przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
" wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
" wydania odpisu aktu stanu cywilnego
" wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą  
" wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
" sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
" realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą  
" realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
" realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach  
" realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
" dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
" wydania dokumentów z akt zbiorowych
" zameldowania
" nadania numeru PESEL.  

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
ODBIORCY DANYCH Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.  
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ  
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci
PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-05-28 08:51:11
Data utworzenia 2018-05-25
Data udostępnienia 2018-05-28 07:55:46
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Fiałkowski
Udostępnił Małgorzata Bednarz