Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju.
Opis Podstawa Prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.)., ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267.-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego w Kozach
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty

- podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
- zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
- inne dokumenty urzędowe,
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.
Opłaty 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.  
Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-12 15:01:57
Data utworzenia 2015-05-12
Data udostępnienia 2015-05-12 15:01:56
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora