Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Adres ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50
Telefon
(33) 829 86 63
Telefon
(33) 829 86 64
Telefon
(33) 829 86 79
Kierownik Referatu
Janusz Bednarczyk

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 663
Tel. (33) 829 86 63
załatwia sprawy z zakresu:

- gospodarki gruntami gminnymi;
- przetargów dotyczących gminnych nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych;
- wywłaszczania nieruchomości na rzecz gminy;
- komunalizacji mienia;
- nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
- nazewnictwa ulic;
- podziału nieruchomości gruntowych;
- zarządzania mieniem komunalnym;
- oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi;
- naliczenia jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opłata planistyczna.
- wydawania opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego;
- postępowanie dotyczące opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- rozwoju oraz utrzymania kanalizacji deszczowej oraz gospodarki wodnej w gminie.
Inspektorzy
Magdalena Sztefko - Jasińska
Małgorzata Ziółkowska - Mazur

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- sporządzanie wypisów; wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w studium i planach zagospodarowania przestrzennego gminy.    
- Prowadzenie czynności administracyjnych związanych z naliczeniem opłat planistycznych.
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości.
- oznaczanie nieruchomości gruntowych numerami porządkowymi, nazewnictwo ulic.
Inspektorzy
Beata Kuś
Iwona Chmiel

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- prowadzenie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości Gminnych.
- prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, dzierżawy lub najmu gruntów gminnych.
- przejmowanie na własność gminy gruntów zajmowanych pod drogi publiczne stanowiące własność osób prywatnych i Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych dróg.
- prowadzenie spraw związanych z wypłatami odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne.
- prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.    
Inspektor
Dariusz Osuchowski-Szewczyk

Nr biura 13 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 679
Tel. (33) 829 86 79
załatwia sprawy z zakresu:

- inwestycji, rozwoju oraz utrzymania kanalizacji deszczowej oraz gospodarki wodnej w gminie.
Inspektor
Wojciech Rusztyn

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 716
załatwia sprawy z zakresu:

- organizowanie całokształtu spraw zawiązanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych.
- prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji.
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych.
- dokonywanie przeglądów technicznych szczegółowych i podstawowych mostów, kładek, i przepustów.
- nadzorowanie bieżącej eksploatacji budynków komunalnych.
Inspektor
Kinga Staniec-Matlak

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- opiniowanie, uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w drogach wewnętrznych gminnych.
- wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren, uzgadnianie przebiegu tras nowoprojektowanych sieci.
- koordynowanie spraw związanych z doprowadzeniem dróg do stanu pierwotnego po  realizacji przekopów, zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
- uzgadnianie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych.
- wydawanie decyzji  zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych.
- prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.    
Zadania Do zadań referatu należą sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, budownictwa, gospodarki gruntami, budowy i modernizacji dróg gminnych mostów, kładek i przepustów oraz sprawy oświetlenia.
Szczegółowy zakres zadań refertatu BRG opisuje paragraf 23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-05 13:51:40
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-16 11:22:03
Osoba odpowiedzialna Janusz Bednarczyk
Udostępnił Monika Olma