Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Opis Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), oraz
•dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie wpływu niektórych planów i programów na środowisko;
•dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia prywatne i publiczne na środowisko naturalne;
•dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
•dyrektywy Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Osoba odpowiedzialna: Łukasz Żurek
Tel. (33) 829 86 50 wew. 668
Tel. (33) 829 86 68
e-mail: l.zurek@kozy.pl
fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie decyzji środwoikowej
Informacja o palnowanym przedsięwzieciu.
Termin załatwienia sprawy Nieokreślony.
Opłaty Opłata skarbowa :  
205,00zł
 
Opłatę uiszcza sie przez wpłatę do kasy Gminy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego - pok.14  
Tryb odwoławczy Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
eUrząd Obecnie nie realizowane drogą elektroniczną
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-14 13:16:29
Data utworzenia 2003-06-30
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:19
Osoba odpowiedzialna Monika Sternalska Zyrek
Udostępnił Katarzyna Reczko