Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Opis Podstawa prawna: Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2016r,. poz.487 ze zm.), art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.646),Uchwały Nr XLI/317/18 Rady Gminy w Kozach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozy oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych, Uchwały Nr XLIII/330/18 Rady Gminy Kozy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kozy miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych oraz art.104 kpa.
Miejsce Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacja Kierownik Referatu: Katarzyna Reczko

Tel. (33) 829 86 50, wew. 667
Tel. (33) 829 86 67  
e-mail: k.reczko@kozy.pl
fax: 33 8298674
Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
Do wniosku należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:  
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych  
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  
3) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży 

2. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (nie wypełniają osoby ubiegające się po raz pierwszy o zezwolenie).    
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca
Opłaty Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.art. art. 11,1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, cyt:  
1.W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4,1 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18  
2. Opłatę, o której mowa w ust.1 wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa  
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  
- 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 
3. Opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.  
4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.  
5. Opłatę, o której mowa w ust.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,  
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,   
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2. 
7. Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.  
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.  
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych .  
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.  
Uwagi Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.    
eUrząd Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - platformę ePUAP (epuap.gov.pl)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-14 09:37:55
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:12
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Katarzyna Reczko