Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Ochrona danych osobowych

2019-07-19
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Gminy Kozy w sprawach załatwianych milcząco

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą  o adresie: /GminaKozy/skrytka

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Wróbel. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@gzosip.kozy.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z art. 122 h § 1 w związku z art. 122 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.  

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Państwa wniosek przekazał.
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina Kozy zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) - przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-01-02 10:11:53
Data utworzenia 2019-07-19
Data udostępnienia 2019-07-19 13:15:05
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Monika Olma