Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Ochrona danych osobowych

2019-07-19
Monitoring na terenie Gminy Kozy
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych zarejestrowanych w systemie monitoringu jest Gmina Kozy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą  o adresie: /GminaKozy/skrytka

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Wróbel. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@gozsip.kozy.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w systemie monitoringu jest art.6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, ochrony mienia obejmującej w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Uprawnione organy, którym dane zostaną udostępnione mają obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
3) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-01-02 10:29:14
Data utworzenia 2019-07-19
Data udostępnienia 2019-07-19 12:59:23
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Monika Olma