Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.  
- dokumenty, o których mowa w "Uwagach".
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
- do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.
Opłaty 39 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kozach, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
W przypdku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-11 14:08:41
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:17
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora