Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
- osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza: odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej. Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginał odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumnetów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie
Opłaty 38 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Uwagi Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego lub konsul Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-12 08:04:45
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:15
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Justyna Gora