Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628-j.t.).
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa,
- cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
- gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie,
- do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.
Opłaty 84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa,
39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
W przypadku wniosku stanowiącego życzenie osób zamierzających zawrzeć małżeństwo poza lokalem, obok opłaty za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1 000 zł stanowiąca dochód gminy.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Tryb odwoławczy Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania negatywnej decyzji dotyczącej skrócenia miesięcznego terminiu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Uwagi 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński zobowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
2. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stnu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
3. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
4. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
5. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z wyżej wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc.
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego (na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo stanowiący ich życzenie) w miejscu, które położone jest na obszarze właśiwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-02-03 12:48:40
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:12
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Małgorzata Bednarz