Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zmiana imienia
Opis Podstawa Prawna: ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz 1414 z póź. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 267), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn., : Dz.U. z 2012r., poz. 1282 z późn. zm.).
Miejsce  
Informacja Tel: (33) 829 86 50 wew. 677
Tel: (33) 829 86 77
fax: (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty - wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem,
- dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,
- do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
Termin załatwienia sprawy - do 1 miesiąca,
- do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
Opłaty 37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozy lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Uwagi Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
- imienia ośmieszającego,
- na imię używane,
- na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana imienia następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika urzędu stanu cywilnego (lub jego zastępcy)
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-20 13:58:55
Data utworzenia 2015-05-12
Data udostępnienia 2015-05-12 12:46:53
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Małgorzata Bednarz