Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Wpis do rejestru wyborców
Opis Rozdz.4 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)

Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298653
Fax: (33) 8298674


Stały Rejestr Wyborców:
-wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A obywateli polskich;
-wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B obywateli Unii Europejskiej

W Urzędzie Gminy prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, nie zameldowani, przebywający stale na obszarze gminy mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta o wpisanie do rejestru wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na własny wniosek jest skreślony-z urzędu-z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały.
 
Do rejestru wyborców przeznaczonego dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, wpisywani są na własny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w RP. Wniosek /o ile wyborca nie jest już wpisany do rejestru/ składa się nie później niż 30-tego dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.

Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.


Osoba odpowiedzialna: Lucyna Greń Z-ca kierownika USC


Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.  
2. Dowód osobisty.
3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania  
  do rejestru wyborców.
Termin załatwienia sprawy Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
Opłaty Brak opłat.
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej  za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Kozy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali w Gminie Kozy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali , przebywające na obszarze Gminy Kozy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:39:12
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-02 13:01:41
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Monika Olma