Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Wydawanie dowodów osobistych
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z późn.zm) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz. 31)
Miejsce Urząd Gminy Kozy
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 3 (parter)
tel. 33 829 86 50 wewn. 653
tel. 33 829 86 53
osoby odpowiedzialne:
Maria Probola - inspektor
Iwona Wojtyłko - inspektor
Informacja
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium kraju w formie dokumentu elektronicznego i na piśmie w postaci elektronicznej.
1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionego przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL oraz podpisania wniosku o dowód osobisty przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i ust. 3a-3f oraz art. 28 pkt 11 i 11a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Złożenia podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
     
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w  obecności tej osoby, wyjątek stanowią osoby, które  nie ukończyły 5 roku życia)

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach (art.26 ustawy o dowodach osobistych).

Wymagane dokumetny
- 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

- dowód lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
Uwagi:
Urząd Gminy Kozy przypomina o konieczności ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.  Oznacza to, że np. przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, żeby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działania takie nie znajdują umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym.

Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Zwolnione z opłat
Tryb odwoławczy W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kozy. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 15:10:34
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-01 15:52:11
Osoba odpowiedzialna Karolina Dowgalska
Udostępnił Małgorzata Bednarz