Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw / Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nazwa Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Opis Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
Miejsce Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Informacja Tel: (33) 8298653
fax: (33) 8298674
Osoby odpowiedzialne:
Iwona Wojtyłko Inspektor,
Lucyna Greń Z-ca kierownika USC
Wymagane dokumenty Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie.
Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;
Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu osoby.
Termin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego);
Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.
Tryb odwoławczy Od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji,
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję
Opłaty Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2014r. poz. 1628)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-05-10 10:39:12
Data utworzenia 2013-03-15
Data udostępnienia 2013-03-21 13:06:50
Osoba odpowiedzialna Lucyna Greń
Udostępnił Monika Olma