Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby ustalania prawa

Nazwa Akty prawne - uchwały, zarządzenia
Opis Uchwały i zarządzenia
Inne ZASADY WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Aktami prawnymi są uchwały Rady, uchwały i zarządzenia Wójta.
Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, nie mające mocy przepisów gminnych w postaci:
1) zarządzeń wewnętrznych,
2) pism,
3 decyzji, postanowień,
4) wytycznych szefa OC w sprawach obrony cywilnej i obronnych.
Na podstawie upoważnień ustawowych Wójt wydaje akty prawne w postaci zarządzeń powszechnie obowiązujących na terenie gminy.
Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy pracownik, a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu.
Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekty - oprócz danych zawartych w ust. 1 powinny zawierać:
1) aprobatę w formie parafy osoby (osób), która projekt przygotowała oraz kierownika referatu,
2) stwierdzenie o uzgodnieniu (parafy lub opinie) z właściwymi referatami, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo  koordynacji tego wymagają.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia w zakresie formalno-prawnym z Radcą Prawnym, a ponadto Skarbnikiem jeśli dotyczą budżetu bądź wywołują skutki finansowe.
Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość lub potrzebę jego wydania.
Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego, właściwy kierownik referatu  przedkłada do akceptacji Wójtowi.
Projekty aktów prawnych należy opracowywać według zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.  sprawie  zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 283).
Podjęte przez Radę uchwały są rejestrowane w rejestrze uchwał przez pracownika Biura Rady.
Pracownik Biura Rady przekazuje Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały Rady w terminie 7 od dnia ich podjęcia.
Podjęte uchwały Biuro Rady przekazuje rzeczowo właściwym referatom, pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy oraz gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.
Pracownik Biura Rady ponosi odpowiedzialność za przekazanie do publikacji uchwał Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, a także ogłaszanie uchwał Rady w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Referaty właściwe merytorycznie odpowiadają za publikację pozostałych aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Akty prawne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Zbiór uchwał Rady prowadzi Biuro Rady, które udostępnia je do powszechnego wglądu.
Zbiór zarządzeń Wójta prowadzi Sekretarz Gminy, które udostępnia je do powszechnego wglądu.                      
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-04-19 15:37:22
Data utworzenia 2011-07-01
Data udostępnienia 2003-10-02 11:45:43
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Fiałkowski
Udostępnił Monika Olma