Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Urząd Gminy

Sposoby załatwienia spraw

Nazwa Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
Opis Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL.
Miejsce Urząd Gminy Kozy
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
pokój nr 3 (parter)
tel. 33 829 86 50 wew. 653
tel. 33 829 86 53
osoby odpowiedzialne:
Maria Probola - inspektor
Iwona Wojtyłko - inspektor
Informacja Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba pełnoletnia, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL może dokonać zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL. Zastrzeżenie następuje na wniosek lub z urzędu. Zastrzeżenie numeru PESEL następuje z urzędu wyłącznie w przypadku unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zgłoszeniem utraty dowodu osobistego lub kradzieży tożsamości, a także w przypadku rejestracji zgonu osoby w rejestrze PESEL. Cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL następuje wyłącznie na wniosek.

 
Wymagane dokumenty - wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL,
- w przypadku obywatela polskiego do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku braku wymienionych dokumentów inny dokument zawierający fotografię.    
W przypadku nieposiadania żadnego z ww. dokumentów tożsamość osoby jest weryfikowana na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych,
- w przypadku cudzoziemców do wglądu dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
- w przypadku, gdy wniosek składa opiekun lub kurator do wglądu dokument potwierdzający sprawowanie funkcji opiekuna lub kuratora,
- w przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo szczególne do dokonania zastrzeżenia numeru PESEL oraz do wglądu dokument tożsamości pełnomocnika, a także dokument, który pozwoli uprawdopodobnić niemożność stawienia się osobiście w urzędzie przez osobę, która chce dokonać zastrzeżenia numeru PESEL (UWAGA: możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przez pełnomocnika dotyczy tylko osób, które nie mogą złożyć wniosku osobiście z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody). Pełnomocnik nie może dokonać cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
Zastrzeżenia oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać także za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bez konieczności składa wnioski w siedzibie organu gminy. Nie jest możliwe złożenie wniosku za pośrednictwem ww. usługi elektronicznej przez opiekuna lub kuratora,  a także przez pełnomocnika.
Uwagi Organ gminy niezwłocznie po rejestracji wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL może uzyskać wgląd do swoich danych gromadzonych w ww. rejestrze za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Osoba ta może także nieodpłatnie pobrać zaświadczenie o swoich danych gromadzonych w ww. rejestrze za pośrednictwem usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL może na pisemny wniosek utrwalony w formie papierowej lub elektronicznej, złożony do dowolnego organu gminy, otrzymać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis jej danych gromadzonych w ww. rejestrze (wydanie zaświadczenie podlega opłacie skarbowej).
Termin załatwienia Niezwłocznie.
Opłaty Zgłoszenie zastrzeżenia oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL nie podlega opłacie.
Opłacie skarbowej 17 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-11-27 08:38:49
Data utworzenia 2023-11-24
Data udostępnienia 2023-11-27 08:38:48
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Małgorzata Bednarz