Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Adres ul.Krakowska 4
43-340 Kozy
Kontakt
Telefon
(33) 829 86 50
Telefon
(33) 829 86 63
Telefon
(33) 829 86 64
Kierownik Referatu
Janusz Bednarczyk

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 663
Tel. (33) 829 86 63
załatwia sprawy z zakresu:

- gospodarki gruntami gminnymi;
- przetargów dotyczących gminnych nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych;
- wywłaszczania nieruchomości na rzecz gminy;
- komunalizacji mienia;
- nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
- nazewnictwa ulic;
- podziału nieruchomości gruntowych;
- zarządzania mieniem komunalnym;
- oznaczenia nieruchomości numerami porządkowymi;
- naliczenia jednorazowej opłaty tytułem wzrostu wartości zbytej nieruchomości w związku z uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - opłata planistyczna.
- wydawania opinii o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego;
- postępowanie dotyczące opracowania studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inspektorzy
Magdalena Sztefko - Jasińska
Małgorzata Ziółkowska - Mazur

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i z opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- sporządzanie wypisów; wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w studium i planach zagospodarowania przestrzennego gminy.    
- Prowadzenie czynności administracyjnych związanych z naliczeniem opłat planistycznych.
- prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości.
- oznaczanie nieruchomości gruntowych numerami porządkowymi, nazewnictwo ulic.
Inspektor
Beata Kuś

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- prowadzenie czynności administracyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości Gminnych.
- prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, przekazywania w użytkowanie wieczyste, użytkowania, dzierżawy lub najmu gruntów gminnych.
- przejmowanie na własność gminy gruntów zajmowanych pod drogi publiczne stanowiące własność osób prywatnych i Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych dróg.
- prowadzenie spraw związanych z wypłatami odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne.
- prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.    
Inspektor
Wojciech Rusztyn

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 716
załatwia sprawy z zakresu:

- organizowanie całokształtu spraw zawiązanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych.
- prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji.
- prowadzenie i rozliczanie inwestycji gminnych.
- dokonywanie przeglądów technicznych szczegółowych i podstawowych mostów, kładek, i przepustów.
- nadzorowanie bieżącej eksploatacji budynków komunalnych.
Podinspektor
Kinga Staniec-Matlak

Nr biura 14 - I piętro
Tel. (33) 829 86 50 wew. 664
Tel. (33) 829 86 64
załatwia sprawy z zakresu:

- opiniowanie, uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w drogach wewnętrznych gminnych.
- wydawanie decyzji zezwalającej na wejście w teren, uzgadnianie przebiegu tras nowoprojektowanych sieci.
- koordynowanie spraw związanych z doprowadzeniem dróg do stanu pierwotnego po  realizacji przekopów, zgodnie z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami.
- uzgadnianie lokalizacji ogrodzenia od strony dróg publicznych.
- wydawanie decyzji  zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drogach gminnych.
- prowadzenie spraw z zakresu rozliczenia oświetlenia ulicznego i jego konserwacji.    
Zadania Do zadań referatu należą sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, budownictwa, gospodarki gruntami, budowy i modernizacji dróg gminnych mostów, kładek i przepustów oraz sprawy oświetlenia.
Szczegółowy zakres zadań refertatu BRG opisuje paragraf 23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kozy.
Dokumenty powiązane
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze przetargu.
Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - powstałej z tytułu reszty ceny przekształcenia p
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze bezprzetargowej
Zamiana nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości etap końcowy
Rozgraniczenie nieruchomości (etap wstępny)
Podział nieruchomości (etap końcowy postępowania)
Nabycie, wykup nieruchomości na rzecz gminy
Wydzierżawienie gruntu
Podział nieruchomości (etap postępowania wstępny)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-18 14:25:47
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-16 11:22:03
Osoba odpowiedzialna Piotr Kine
Udostępnił Beata Kus