Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje Urzędu

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

2022-01-11
WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
I. Informacje wstępne
W dniu 8 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1641), która określa zasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje. Do podmiotów tych należy Urząd Gminy Kozy, jako aparat pomocniczy organów: uchwałodawczego i wykonawczego Gminy Kozy, jak i organu administracji publicznej jakim jest Wójt Gminy Kozy.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu Urzędu Gminy Kozy.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, w rozumieniu przepisów przywołanej we wstępie ustawy, nie jest udostępnianie lub przekazywanie takiej informacji innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne, w celu realizacji takich zadań.

II. Sposoby udostępniania informacji sektora publicznego przez Urząd Gminy Kozy w celach ich ponownego wykorzystywania
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy;
2) w systemach teleinformatycznych Urzędu Gminy Kozy i Gminy Kozy;
3) w portalu danych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1641);
4) na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1. Warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy:
1) poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Kozy;
2) w przypadku dalszego udostępnienia informacji innym użytkownikom, udostępnienie tych informacji w pierwotnie pozyskanej formie od Urzędu Gminy Kozy;
3) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej, jeżeli takiego przetworzenia dokonano;
4) przetwarzanie pozyskanych danych osobowych wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
a) w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04];
b) w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781);
5) informacja spełniająca cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1062) lub stanowiąca bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 386) może być powtórnie wykorzystywana pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przysługujących podmiotom trzecim;
6) Gmina Kozy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w tym również w zakresie dozwolonym przepisami prawa.
2. Warunki dla ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej przez Urząd Gminy Kozy w systemach teleinformatycznych innych niż Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozy lub w portalu danych, o którym mowa w art. 32 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2021 poz. 1641):
1) poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Kozy;
2) w przypadku dalszego udostępnienia informacji innym użytkownikom, udostępnienie tych informacji w pierwotnie pozyskanej formie do Urzędu Gminy Kozy;
3) poinformowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej, jeżeli takiego przetworzenia dokonano;
4) przetwarzanie pozyskanych danych osobowych wyłącznie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
a) w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04];
b) w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781);
5) informacja spełniająca cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 1062) lub stanowiąca bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 386) może być powtórnie wykorzystywana pod warunkiem nienaruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przysługujących podmiotom trzecim;
6) Gmina Kozy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w tym również w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

IV. Informacja o czynnikach, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji
1. Jeżeli udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem  informacji w sposób wskazany we wniosku (wniosek nietypowy), Wójt Gminy Kozy może nałożyć opłatę za takie udostępnienie.
2. Ustalając opłatę, o której mowa pkt 1, bierze się pod uwagę następujące czynniki:
1) stawkę godzinową wynagrodzenia pracownika przygotowującego informację zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
2) koszty materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
3) koszty związane z dostosowaniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego;
4) koszty czynności związanych z anonimizacją;
5) koszty związane ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

V. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Wójta Gminy Kozy o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Wójt Gminy Kozy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
2. Wójt Gminy Kozy, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 roku poz. 1641).
3. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 poz. 1641) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku  poz. 735 ze zm.).
5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Dokumenty powiązane
Zarządzenie Nr 5/22 Wójta Gminy Kozy z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia warunków ponown
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-11 15:24:20
Data utworzenia 2022-01-11
Data udostępnienia 2016-07-05 10:02:40
Osoba odpowiedzialna Jacek Kaliński
Udostępnił Monika Olma