Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik Gminy
    
Katarzyna Matuszek
Kontakt
 
 
Telefon
/33/ 8298654
Dyżury
Poniedziałek, środa, czwartek
07:30-15:30
Wtorek
Piątek
07:30-17:00
07:30-14:00
Kompetencje 1. Zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi gminy oraz obsługą finansowo - księgową Gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu Gminy oraz jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) bezpośrednie kierowanie  pracą Referatu Finansów,
2) inicjowanie założeń polityki finansowej gminy,
3) opracowywanie projektu budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
4) dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
5) składanie kontrasygnaty na dokumentach, które powodują powstanie zobowiązań pieniężnych,
6) informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
7) przekazywanie kierownikom referatów, pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania planu finansowego,
8) opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących obiegu dokumentów księgowych oraz inwentaryzacji mienia komunalnego,
9) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
10) realizowanie ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,
o podatku rolnym, leśnym i o opłacie skarbowej,
11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi w referacie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw finansowych, z wyłączeniem instytucji kultury,
12) nadzorowanie opracowywania sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
13) w zakresie spraw wynikających z pełnienia funkcji głównego księgowego Urzędu:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Przy wykonywaniu zadań Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-05 09:18:49
Data utworzenia 2019-01-01
Data udostępnienia 2019-01-03 13:28:13
Osoba odpowiedzialna Monika Olma
Udostępnił Monika Olma