Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Podział nieruchomości (etap postępowania wstępny)
Opis Podstawa prawna - dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998 r. ,Nr 25, poz. 130) ), ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2005r nr 78, poz. 682).
Miejsce Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Informacja Tel. (33) 829 86 50 wew. 663
Tel. (33) 829 86 63
fax (33) 829 86 74
Wymagane dokumenty Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości .  

Załączniki : 
- aktualny odpis z księgi wieczystej,  
- 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału, 
- aktualny odpis z rejestru handlowego - jeżeli wniosek składa inna osoba fizyczna (wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli),   
- ewentualne pełnomocnictwo właściciela nieruchomości.  
Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentow geodeta Referatu Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego sprawdza zgodność proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania  przestrzennego i przepisami szczególnymi.  
Termin załatwienia sprawy 3 dni robocze na ustalenie zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego.
Tryb odwoławczy Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.  
Uwagi Wstępny projekt podziału opracowuje na wniosek osoby zainteresowanej osoba posiadająca uprawnienia zawodowe (geodezyjne). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia u geodety w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 14.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-11-22 09:32:01
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-03 14:52:08
Osoba odpowiedzialna Piotr Kine
Udostępnił Lukasz Kastura