Uchwała Nr VI/46/ 2003 

                                              Rady Gminy Kozy

                                       z dnia 7 lipca 2003 roku        

 

 

 w sprawie:  utworzenia środków specjalnych o nazwie:  

                     „Poprawa warunków funkcjonowania Liceum

                       Ogólnokształcącego w Kozach”

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o

samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591

z póżn. zmianami/ oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z póżniejszymi zmianami//

 

                                   Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                           § 1

 

1.     Utworzyć środek specjalny jednostki budżetowej przy Liceum    

Ogólnokształcącym pod nazwą: „Poprawa warunków funkcjonowania

Liceum Ogólnokształcącego w Kozach”.

     

2.     Żródłem przychodów środka specjalnego będą:

1/ prowizje od ubezpieczeń dzieci,

         2/ wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

         3/ dochody z imprez organizowanych przez szkołę i rodziców uczniów

             w szczególności z majówek, festynów, zabaw, kiermaszy itp.

         4/ odsetki od środków na rachunku bankowym.

 

    4. Wydatki stanowić będą:

         1/ zakupy sprzętu przeznaczonego na wyposażenie sal lekcyjnych,

           gabinetów ,  biblioteki, sprzętu sportowego oraz sprzętu gospodarczego,

           pomocy dydaktycznych i książek,

     2/ zakupy artykułów biurowych i papierniczych,

     3/ zakupy materiałów gospodarczych,

     4/ zakupy usług remontowych, materialnych i niematerialnych,

         5/ opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

                  

 

 

                   

                                                             - 2 -

 

                              

                                                             § 2

 

Obsługę finansowo – księgową środka specjalnego prowadzić będzie

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kozach na odrębnym r-ku bankowym, w banku prowadzącym bieżącą obsługę Liceum Ogólnokształcącego w Kozach.

 

                                                            § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

                                                           § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                Adam Handzlik