Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.kozy.pl


Kozy: Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Kozy w roku 2016
Numer ogłoszenia: 137945 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozy , ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, woj. śląskie, tel. 33 8298650, faks 33 8298674.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Kozy w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego (tzn. kruszywa mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej formie obróbki), przeznaczonego do utrzymania i modernizacji dróg na terenie Gminy Kozy, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2004. Zamawiający wyklucza możliwości dostawy:a.kruszywa drogowego wytworzonego na bazie żużla stalowniczego; b.kruszywa pochodzącego z przerobu surowców poprodukcyjnych z kopalń węgla kamiennego; c.kruszywa powstającego w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału stosowanego uprzednio w budownictwie; d.kruszywa dolomitowego 2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy do dostarczenia zamawiającemu Deklaracji Zgodności wszystkich oferowanych kruszyw z w/w normami. Szacowane ilości przewidzianego do dostarczenia kruszywa wynoszą:a.kliniec 16(20) - 31,5 (32) mm - 100 Mg; b.kliniec 6 (4;6,3) - 20 mm - 100 Mg; c.mieszanka 0 - 31,5 (32) mm - 500 Mg; d.mieszanka 0 - 63 mm - 1000 Mg 3. Inne uwarunkowania: Wszystkie ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi w oparciu o zamówienia z lat poprzednich oraz zapotrzebowania wydziałów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości poszczególnych pozycji asortymentu z zastrzeżeniem dokonywania przez Zamawiającego zakupów do maksymalnej kwoty łącznej określonej w § 8 ust. 1 umowy, wynikającej ze złożonej oferty (łączna cena ofertowa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ Termin realizacji poszczególnych, pojedynczych zamówień oraz termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, i wg. faktycznych potrzeb, co oznacza, że ilość zamawianych materiałów może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 8 ust.1 umowy. Z tytułu zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.; 2.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy podmiotów wspólnie składających ofertę lub umowy spółki cywilnej.;3. Formularz wyceny sporządzony w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy, Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych pok. nr 16, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 10:00, miejsce: w Urzędzie Gminy Kozy - w sekretariacie I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie